Obchodní podmínky

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
Úsek stanice zájmových činností

 

Tento dokument včetně příloh je nehmotným majetkem Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace. Jakékoli šíření a postupování dalším osobám je možné pouze se souhlasem majitele.

 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání (služeb) (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání. Jakkoliv je účastníkem zájmového vzdělávání nezletilé dítě, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí nejen dítě, ale i jeho zákonný zástupce (dále jen klient); právní jednání za nezletilé dítě činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí školským zákonem (561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.).

 1. Identifikační údaje poskytovatele

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46
635 00 Brno
IČ: 00101451
DIČ: CZ00101451
Statutární orgán: MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel
Právní forma: příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Brnem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení

 1. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v rámci své činnosti zájmové vzdělávání na základě školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Jedná se o:

 • zájmové kroužky
 • mimoškolní činnost
 • příměstské tábory
 • osvětové akce
 • výukové programy
 • provoz mateřského centra.
 1. Vznik smluvního vztahu

Na základě přihlášky klienta v informačním systému na webu (www.zoobrno.cz nebo www.sevhlidka.cz) oznámí poskytovatel klientovi veškeré potřebné informace  související s danou zájmovou činností včetně platebních podmínek. Klient obdrží na jím udanou adresu elektronické pošty elektronickou přihlášku, kterou vytištěnou a podepsanou přinese na adresu poskytovatele v den nástupu na kroužek, akci, příměstský tábor nebo jinou zájmovou činnost. Vyplněním přihlášky a odesláním v informačním systému vzniká smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem na poskytnutí a odběr příslušného zájmového vzdělávání (služby) za příslušnou úplatu (cenu). Klient se tím zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky a podmínky příslušné služby dle přihlášky. V případě přihlášky na zájmový kroužek se klient zavazuje k docházce dítěte do kroužku po celý školní rok, úplata je rozdělená do dvou splátek, a to vždy na začátku pololetí. V případě předčasného ukončení docházky do zájmového kroužku je zákonný zástupce dítěte povinen vyplnit tzv. odhlášku, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách organizace nebo v tištěné podobě přímo u poskytovatele, a předat ji poskytovateli. V případě nevyplnění odhlášky a nepředání poskytovateli je zákonný zástupce dítěte povinen uhradit na základě smluvního vztahu úplatu na celý školní rok.

 1. Způsob úplaty

Na základě údaje poskytovatele o termínu splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání je možné úplatu provést:

 • hotově
 • převodním příkazem na účet poskytovatele na základě údajů od poskytovatele

Na žádost klienta může poskytovatel vystavit fakturu se 14 denní splatností na základě poskytnutých údajů o plátci, které předá klient a která bude zaplacená před začátkem poskytování služby.

V případě kroužků je termín splatnosti úplaty stanovený pro I. pololetí do konce října a na II. pololetí do konce února. V případě příměstských táborů je termín splatnosti úplaty stanovený do konce dubna. Vstup do mateřského centra se platí přímo při příchodu na recepci. Je možné si zakoupit zvýhodněnou permanentku. Při akcích mateřského centra se mohou podmínky vstupu lišit.

 1. Překážky na straně klienta

V případě nezaplacení úplaty za aktivity ve stanoveném termínu bude klient kontaktován poskytovatelem telefonicky nebo elektronickou poštou s výzvou k zaplacení v náhradní lhůtě. V případě nezaplacení aktivity ani v této náhradní lhůtě smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem zaniká.

Na účast na aktivitě dokud není uhrazena úplata není nárok a poskytovatel nedrží klientovi místo po uplynutí náhradní lhůty pro platbu.

V případě, že se klient nemůže zúčastnit zájmového vzdělávání, na které byl řádně přihlášen, je nutné tuto skutečnost co nejdříve sdělit poskytovateli (mailem, telefonicky, osobně). V případě kroužků klient vyplní a odevzdá odhlášku a může požádat o vrácení poměrné části z ceny kroužku. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi hodinami, které se již uskutečnily, a hodinami, které zbývají do ukončení kroužku. Od ceny kroužku, která vstupuje do výpočtu storna, budou odečteny vynaložené fixní náklady, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin. O navrácení poměrné částky z ceny kroužku je potřeba podat písemnou žádost. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem bude ukončen v den doručení odhlášky.
I v případě, že ještě nedošlo k úplatě, je klient povinen co nejdříve oznámit ukončení smluvního vztahu, aby neblokoval místo dalšímu zájemci.

 1. Překážka na straně poskytovatele

Každá forma zájmového vzdělávání má předem určený minimální počet účastníků. Pokud počet nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn nejpozději týden před zahájením toto zájmové vzdělávání zrušit. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem končí v tomto případě dnem zrušení ze strany poskytovatele. O zrušení poskytovatel informuje klienta písemnou formou (přičemž postačuje elektronickou poštou). Poskytovatel je dále oprávněn zrušit zájmové vzdělávání zejména pro objektivní obtíže s jeho realizací, přičemž v takovém případě je poskytovatel povinen zrušení zájmového vzdělávání neprodleně klientovi sdělit. V každém z těchto případů náleží klientovi zpět vratka 100% z již zaplacené úplaty. Pokud je nutné z objektivních příčin zrušit kroužek v jeho průběhu, bude klientovi vrácena poměrná část úplaty vypočítaná s ohledem na počet absolvovaných lekcí. Pokud dojde u zájmového kroužku ke zrušení více než 2 lekcí za pololetí, avšak kroužek nebude zrušen jako celek, tyto lekce budou v průběhu roku poskytovatelem nahrazeny v běžném rozsahu. Zájmové kroužky neprobíhají ve státní svátky a v době prázdnin, obvykle začínají první týden v říjnu a končí poslední týden v květnu.

 1. Storno poplatky

Storno poplatky se týkají příměstských táborů (a v případě ostatního zájmového vzdělávání, je-li to stanoveno v podmínkách příslušné služby) a uplatní se k tíži klienta v případě odstoupení od takového zájmového vzdělávání ze strany klienta. Jsou stanoveny následovně:

 • 30 - 15 dnů před začátkem akce 20% z ceny aktivity
 • 14 - 6 dnů před zahájením akce 50% z ceny aktivity
 • 5 – 1 dnů před zahájením akce 80% z ceny aktivity
 • v den akce 100% z ceny aktivity

Žádosti o vratku úplaty, v případě odstoupení od zájmového vzdělávání klientem  z vážného důvodu (např. zdravotní stav podložený lékařskou zprávou) může poskytovatel posoudit individuálně. Na základě písemné žádosti klienta doložené lékařským potvrzením rozhodne poskytovatel do 14 dnů od obdržení žádosti o tom, zda a jaká poměrná částka bude klientovi vrácena a tuto skutečnost sdělí klientovi písemnou formou (přičemž postačuje elektronickou poštou).

Na způsobu vrácení se dohodne poskytovatel s klientem. V případě, že úplatu za zájmové vzdělávání provede třetí strana a klient zaplatí sníženou částku nebo mu bude úplata vrácena v částce snížené o storno poplatek, poskytovatel provede vratku vždy na účet třetí strany vratkou, tedy na účet plátce.

Storno poplatky se neuplatní v případě odstoupení od smlouvy za podmínek čl. XII obchodních podmínek.

 1. Dodání služby a podmínky účasti

Poskytovatel se zavazuje dodat klientovi službu v ujednané kvalitě a rozsahu. Popis služby je uveden na plakátu, v propozicích, při přihlašování atd.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání aktivity (vnitřní řád, provozní řád apod.), se kterými seznámí klienta před zahájením aktivity. V případě nedodržení podmínek ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i v průběhu konání. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada ani vratka úplaty.

Klient je povinen sdělit poskytovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání aktivity. Podle povahy aktivity klient sdělí zejména tyto informace:

 • zdravotní stav (s ohledem na aktivitu)
 • speciální vzdělávací potřeby podle školského zákona
 • stravovací odlišnosti (alergie na vybrané potraviny, vegetariánství a podobně)
 • další specifické potřeby klienta.

Klient sdělí tyto informace poskytovateli ve formě a termínu, které poskytovatel pro danou aktivitu stanoví. Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení klienta z aktivity. Tato skutečnost je považována za překážku na straně klienta.

 1. Pojištění

Poskytovatel je pojištěn u společnosti Generali Pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí na pracovištích poskytovatele.

 1. Vyšší moc

V případě předčasného ukončení aktivity z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky, klient ztrácí nárok na vrácení ceny zaplacené za aktivitu.

Za vyšší moc se považují války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

 1. Ostatní ustanovení

Od spotřebitelské smlouvy sjednané prostřednictvím komunikace na dálku lze odstoupit ve  lhůtě  14  dnů  ode  dne  jejího  uzavření (přihlášení se na zájmovou aktivitu), odesláním odstoupení na adresu poskytovatele (viz bod II. výše). Pro odstoupení lze využít i vzorový formulář:

Oznámení o odstoupení  od  smlouvy

Adresát: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace,
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: ...................................
Datum objednání služby (přihlášky)(*), popř. datum obdržení služby(*): ...............
Jméno a příjmení klienta/klientů: .................................................
Adresa klienta/klientů: ..........................................................
Datum: ....................
Podpis klienta/klientů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Pokud se klient přihlásí na zájmové vzdělávání v době kratší než 14 dnů před termínem zahájení poskytování příslušné služby, v takovém případě přihlášením se na příslušnou službu v informačním systému klient dává poskytovateli výslovný souhlas k poskytnutí služby i před uplynutím lhůty pro odstoupení. Bude-li služba poskytnuta v plném rozsahu, klient bere na vědomí, že poskytnutím služby právo na odstoupení od smluvního vztahu pozbude. Pokud bylo s plněním služby poskytovatelem před uplynutím lhůty pro odstoupení započato, avšak nebyla ještě poskytnuta v plném rozsahu, odstoupí-li klient od smlouvy, uhradí poměrnou část úplaty za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení.

S případnými stížnostmi či návrhem na mimosoudní řešení sporu mezi klientem, je-li spotřebitelem, a poskytovatelem se lze obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro služby poskytované podle těchto podmínek. Souhlas s jejich obsahem je součástí přihlášky do zájmového vzdělávání. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na již uzavřené smluvní vztahy. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2020.

Uživatel

Školní rok