Přihláška na kroužek Příroda od A do Z

Cena

Uživatel

ověřovací kód:

Účastník

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace provádí zpracování osobních údajů Vašich a Vašeho dítěte z oprávněných důvodů: přihlášení Vašeho dítěte na příměstský tábor / do kroužku / na jednodenní akci.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů Vašich a Vašeho dítěte je Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se sídlem U zoologické zahrady 147/46, 63500 Brno, Česká republika, IČO: 00101451, zápis v obchodním rejstříku: Pr 11, Krajský soud v Brně (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: U zoologické zahrady 147/46, 63500 Brno, Česká republika, adresa elektronické podatelny: podatelna@zoobrno.cz, telefon: 546 432 311

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů Vašich a Vašeho dítěte je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely plnění smlouvy – účast Vašeho dítěte na příměstském táboře / kroužku / akci a oprávněných zájmů - evidence účastníků příměstského tábora / kroužku / akce a kontaktních údajů jejich zákonných zástupců, příslušného správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „nařízení“.

3. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává tyto údaje: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození a zdravotní pojišťovna Vašeho dítěte, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, emailová adresa zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce, a to vše za účelem plnění smlouvy a oprávněného zájmu správce, jak je specifikováno výše. Jsou to informace nutné k zajištění adekvátní péče o přihlášené děti na příměstský tábor / kroužek / akci.

4. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let.

5. Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy, pojišťovny apod.) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například vedení účetnictví nebo správu informačních technologií.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz poskytnutých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování poskytnutých osobních údajů a dále právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním poskytnutých osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů

Správce osobních údajů má v úmyslu pořizovat z příměstského tábora/kroužku/akce fotografie a videonahrávky za účelem veřejné propagace činnosti správce na webových stránkách, facebookové stránce a v tištěných materiálech organizace.

Subjekt údajů prostřednictvím jeho zákonného zástupce svým podpisem níže uděluje správci výslovný, odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu pro výše uvedené účely a ve výše popsané formě.

Subjekt údajů, resp. jeho zákonný zástupce byli správcem informováni, že udělení souhlasu není podmínkou pro uzavření smlouvy a její plnění a neudělení tohoto souhlasu nemá na plnění smlouvy žádný vliv.

Správce osobních údajů informoval subjekt údajů, resp. jeho zákonného zástupce, že je oprávněn souhlas kdykoliv v průběhu doby odvolat, když odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu lze učinit na kterékoliv z kontaktních adres uvedených pod bodem 1.

Obchodní podmínky

Zpět